Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ

Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин

чрез провеждане на специализирани обучения

 

От 1 август 2014 г. Община Девин започна изпълнението на проект Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № М13-22-92/01.08.2014 г.

Предоставената по договора безвъзмездната финансова помощ е във връзка с открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проектът е на обща стойност 135186,39 лв. и ще се реализира в срок от 12 месеца

При реализирането на проекта ще бъдат осъществени дейности за изпълнение на общата цел: Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в Общинска администрация – Девин чрез провеждане на серия от обучителни курсове.

Основните дейности, които ще се реализират, включват провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители и специализирани обучения в Института по публична администрация.

С осъществяването на проекта се цели повишаване на знанията и професионалните умения на служителите на община Девин, чрез включването им в специализирани обучения в страната. Подобряване на ефективността и ефикасността на изпълнение на служебните ангажименти от служителите на общинската администрация чрез усъвършенстване на професионалните компетентности.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер