Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 15 Ноември 2019г. 11:20ч.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

МОТИВИ

КЪМНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА ДЕВИН

(Приета с решение № 120 от 22.08.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 05.09.2019 г.)

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин:

С Решение 120 от 22.08.2019 г. на Общински съвет – Девин, е приета Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, в сила от 05.09.2019 г. В нея са отразени измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.2019 г., направени с § 39 от Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), публикуван в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. С наредбата е въведена новата концепция на законодателя за определяне на данъка върху превозните средства. Приложена е новата формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила. Също така е уеднаквен подходът за облагане на пътните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3,5 тона.

Поради кратките срокове за приемане на новите параметри за данъците на автомобилите и недостатъчната към онзи момент информация за наличността на пътните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3,5 тона, направеният анализ не бе достатъчно пълен и промяната, касаеща изцяло новия начин на облагане на моторните превозни средства, наложи тази група моторни превозни средства да бъде приравнена към останалите леки автомобили.

Към момента информацията, с която разполагаме, дава възможност да се направи промяна за намаляване на дължимия данък с 0,20 лв. за 1 kWв две от най-масовите категории автомобили – до 55 kW включително и над 55 kW до 74 kW включително.

Предвид новите стойности при двете категории автомобили е необходимо Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин да се актуализира.

2. Цели, които се поставят

Целта, която се поставя с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е синхронизиране на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и с изпълнение на делегирани от законодателя конкретни правомощия на местната власт в областта на регулирането и администрирането на местните данъци.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата

Няма конкретни данни за необходимост от допълнителни финансови средства във връзка с въвеждането на предложените изменения и допълнения на наредбата.

4. Очаквани резултатиот прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати са привеждане на наредбата, уреждаща обществените отношения с местно значение, свързани с определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.Настоящият проект на Наредбата регламентира размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона и ще облекчи данъчната тежест върху данъкоплатците.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е подзаконов нормативен акт и не противоречи както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя. Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения в закони, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 

Вносител:

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

ПРОЕКТ

 

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

(Приета с решение № 120 от 22.08.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 05.09.2019 г.)

 

 

§ 1. Чл. 44, ал. 1, буква „а” и „б” придобиват следната редакция:

 

а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин влиза в сила от 01.01.2020 г.

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер