Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Ноември 2019г. 16:19ч.

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - отвори;

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на адрес гр. Девин, ул. «Дружба» №1 обл. Смолян, втори етаж, стая - деловодството на Общински съвет - Девин, в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа всеки ден до 20.12.2019 г.

 

Вносител:

НАТАША ВАСИЛЕВА

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – ДЕВИН/

 

МОТИВИ

 

(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

На вашето внимание е предоставен за обсъждане и приемане на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Девин за мандат 2019-2023 г., със следните мотиви:

 1. След проведени местни избори на 27.10.2019 г. за избор на кмет на община Девин, кметове на кметства – Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Лясково, Осиково, Селча, Тригради общински съветници и след встъпване на 06.11.2019 г. в законови правомощия на горепосочените е необходимо да се изработи и приеме правилник на Общински съвет - Девин за мандат 2019-2023 г.

2. С решение № 3 от 06.11.2019 г. по протокол № 1 на Общински съвет Девин, се създаде временна комисия със задача да прегледа промените в ЗМСМА и да изготви проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите в Република България.

3. Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

 

Цели, които се поставят с предложения проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., са:

1. Целта е да се постигне още по-голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане.

2. Да се актуализира и синхронизира новия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Девин в съответствие с действащата нормативна уредба. В резултат на приемане на новия Правилник се очаква да се подобри организацията и работата на съвета и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият Правилник.

За прилагането на настоящият проект на правилник не са необходими допълнителни финансови средства, освен предвидените за възнаграждения на общинските съветници и за разходи свързани с дейността на Общински съвет Девин.

 

Очаквани резултати:

Съответствието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с действащата нормативна уредба в областта на местното самоуправление, ще доведе до по-добра ефективност за провеждане на заседанията на Общински съвет - Девин и подобряване комуникацията с общинска администрация.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, свързани с тази материя.

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

 /Председател на ОбС – Девин/

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА

 /Председател на временна комисия/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер