Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.1 и 2 от ЗВ за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително № 33140149 /17.07.2013 г. за ползване на воден обект – Река Широколъшка
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 09 Декември 2019г. 11:18ч.

Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.1 и 2 от ЗВ за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително № 33140149 /17.07.2013 г. за ползване на воден обект – Река Широколъшка, представляваща ПИ с идентификатор 03112.123.2 с начин на трайно ползване (НТП) - „водно течение, река”, тип на територията – „територия заета от води и водни обекти”, държавна частна собственост, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3МА600R141 – „Река Широколъшка река с всички нейни притоци” с цел заустване на смесен поток пречистени производствени и битови-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) от експлоатация на съществуващ обект: „Цех за рибопреработка”, находящ се в ПИ с идентификатор 03112.124.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Беден, община Девин, област Смолян.   

 

 

Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив - отвори;

 

 

Срок на обявяването от 09.12.2019 г. до  24.12.2019 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер