Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 11 Декември 2019г. 18:08ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 18.12.2019 година /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 11.11.2019 г. относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация - Девин и звената към нея.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 13.11.2019 г. относно: Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 13.11.2019 г. относно: Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на изпълнител на автобусната линия Девин - Триград от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2019 г. относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен план - План за регулация/ за част от УПИ -I -171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ - I - Озеленяване и плевни и част от УПИ VI Озеленяване и плевни в кв. 30, промяна на УР /Улична регулация/ от о.т. 145 през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване на ново УПИ III - 177, кв. 31 /в рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. Гьоврен.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 25.11.2019 г. относно: Искане за промяна разходването на част от определените средства по Решение № 28/28.03.2019 г. на Общински съвет - Девин и Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., сключен между Община Девин и Народно читалище „Назъм Хикмет - 1948”, с. Грохотно.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 25.11.2019 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на Асоциацията на родопските общини.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 03.12.2019г. относно: Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план за изграждане на обект "Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 09.12.2019 г. относно: Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от10.12.2019 г. относно: Промяна на предназначението на имоти общинска собственост от земеделска територия в горска територия.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 10.12.2019 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 15.11.2019 г. относно: Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2020 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2020 г. на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 09.12.2019 г. относно: Определяне представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 09.12.2019 г. относно: Определяне представител на Общински съвет - Девин за член на Областен съвет за развитие.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 09.12.2019 г. относно: Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите за второто и третото тримесечие на 2019 година.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин".

Докладва:Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост за младите хора”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост за младите хора”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2019 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № BG 05М9ОР001-2.040-0097-С01. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 10.12.2019 г. относно: Избиране на член и председател на ПК "УТОССГС" и ПК "ОМДСТК".

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

 

24.Предложение с Вх. № КО – 322 от 09.12.2019 г. относно: Определяне на представител в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България за мандат 2019 - 2023 година.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

 

25.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер