Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Публична покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител за провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с

Предмет:

Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата”.

Обособена позиция 2: „Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход”.

Документи за изтегляне:

  1. Публична покана – изтегли;
  2. Документация за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публична покана – изтегли;
  3. Приложения - образци: изтегли

- Образец на Представяне на участника по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 1, а) от Закона за обществените поръчки – Приложение № 1.

- Образец на Оферта – Приложение № 2.

-   Образец на Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение № 3.

-   Образец на Ценово предложение – Приложение № 4.

-   Образец на Техническо предложение – Приложение № 5.

Образец на Декларация по декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6.

-   Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Приложение № 7.

-   Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8.

-   Образец на Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 9.

- Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 10.

-   Образец на Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 11.

-   Проект на Договор – Приложение 12.

-   Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност – Приложение 13 от Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд и от Договор № М13-22-92/01.08.2014 г.по ОПАК – Приложение № 13.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер