Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 13 Декември 2019г. 17:02ч.

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на  възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година - ОТВОРИ;

Уважаеми жители на Община Девин,

На основание чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ, Ви предлагаме за обществено обсъждане проект на разработена Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година.

В срок до 30 дни от публикуването му може да представяте предложения и мнения в деловодството на община Девин на ул. " Дружба" №1 в гр. Девин , стая №12 на втория етаж.

 
 

Мотиви за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на  възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година. 


І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.


ІІ. Цели, които се поставят – Стратегическата цел на програмата е насърчаване използването на енергия от ВИ съобразно особеностите и потенциала на общината. Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници; Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (масово информиране за предимствата и възможностите) чрез провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.


ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – За финансиране реализирането на проекти в областта на ВИ и енергийната ефективност трябва да се използват всички източници на финансов ресурс: бюджетни средства; кредитни линии и заемен капитал; безвъзмездни средства - гарант или субсидия от различни фондове и международни програми; финансиране от трета страна, вкл. ЕСКО договори, концесия, публично-частни партньорства; емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа); финансов лизинг и др.


ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Краткосрочна програма за насърчаване използването на  възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година са:

• Реализиране икономии на средства;
• Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общинския план за развитие;
• Подобряване на енергийното управление на територията на общината;
• По - чиста околна среда;
• Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез обучения и информационни кампании – популяризиране на използването на ВИ като символ на нов мироглед и философия;
• Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране възможностите и ползите от използване на ВИ сред населението на общината, подобряване имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на общината, респ. общинската администрация

Вносител:

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер