Начало ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Общ устройствен план на община Девин

Приет с Решение №179 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Девин

 

Общ устройствен план (ОУП) на общинa Девин - Обяснителна записка - ОТВОРИ

Общ устройствен план (ОУП) на общинa Девин – Археология - ОТВОРИ

Общ устройствен план (ОУП) на община Девин - Картов материал - ОТВОРИ

Общ устройствен план (ОУП) на общинa Девин - Правила и нормативи за прилагане на ОУП - ОТВОРИ


 Настоящият Общ устройствен план на община Девин е разработен на основа изпълнение на Договор №186/05.03.15 г. с предмет: "Изработване на проект за общ устройствен план на Община Девин", сключен между обединение "План консулт Девин" ДЗЗД и община Девин.

Към момента на изготвяне на ОУПОД, в община Девин са влезли в сила редица стратегически документи, свързани с планирането и програмирането на регионалното развитие. Реализирането на заложените в тези стратегически документи проекти, включително и тяхното финансово обезпечаване с инструменти за финансиране от ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. Такава основа е възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща населените места в общината и техните землища, регламентиран в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Той е в съответствие със законодателството в Република България, отнасящо се до общите устройствени планове, както и с изискванията в европейското законодателство, свързани с регионалното развитие и планиране.

Проект на Общ устройствен план на община Девин Том I - ОТВОРИ

Проект на Общ устройствен план на община Девин Том II - ОТВОРИ

Картов материал към Проект на Общ устройствен план на община Девин - ОТВОРИ


           Окончателен доклад за ЕО - ОТВОРИ

         Резюме на доклад ЕО - ОТВОРИ

         Съгласувано становище по екологична оценка на община Девин! - ОТВОРИ

         Обобщена справка с анализ - ОТВОРИ

 

          

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер