Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП001 Изработване на проект за ОУП Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Октомври 2014г. 16:20ч.

Възложител:

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА ДЕВИН, с административен адрес: гр. Девин,ул. „Дружба” №1 , тел. /Факс: 03041 2661, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Интернет адрес: www.devin.bg

Правно основание за възлагане на процедурата:

       Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.14, ал.3, т.2, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Предмет на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработването на проект за Общ устройствен план на Община Девин (ОУПОД), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

Цел на обществената поръчка:

Основна цел на ОУП на община Девин е определяне на устройствени режими и показатели, способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, бързо приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни условия за развитие на бизнеса и привличане на повече инвестиции в община Девин.

За постигането на основната цел на ОУПО Девин е необходимо да се решат следните методически задачи:

 • Очертаване на точните граници назащитените територии и зони за природно и културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с цел изчисляване на бъдещото натоварване на територията – необходимост от изграждане на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на социалната инфраструктура и т.н.
 • Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при два или три сценария (оптимистичен, песимистичен и реалистичен) за развитие на територията на община Девин при отчитане на собствените ресурси и регионалните взаимовръзки;
 • Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните системи и определяне на допустими устройствени показатели;
 • Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;
 • Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране функционирането на обществен междуселищен транспорт;
 • Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация на ценностите на природното и културно-историческото наследство;
 • Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО;

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, заданието изисква ОУПО Девин да се разработи за времеви обхват (прогнозен период 15 – 20 години) – до 2030 г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики.

Технически изисквания към изпълнението на поръчката:

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Девин”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

Поръчката ще се изпълни на 2 етапа:

Етап I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ:

•Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Девин, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Девин”, одобрено с Решение № 167 от Протокол № 9/05.08.2013г. на Общински съвет - Девин;

Ескизни варианти, включително детайли на общинския център (гр. Девин)

•Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС), съгласно становище с изх. № 2956/03.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян.

Изпълнителят предава на Възложителя разработените текстови и графични материали в 2 (два) екземпляра на хартиен и един на цифров носител във ГИС формат.

Етап II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ:

•   Окончателен проект на ОУП на Община Девин, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации.

•   Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица

Изпълнителят предава на възложителя в 2 екземпляра на хартиен и един на цифров носител във формат за GIS :

 • Окончателен проект на ОУПО съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като:
 • Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките
 • Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново
 • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимост, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица

   Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии и устройствени зони, да дава възможност за извличане на информация за видове територии, устройствени зони, поземлени имоти, както и справки по зададени критерии.

           Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчката, е както следва:

- Срок за предаване на предварителен проект на ОУПОД, (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост) – до 15 календарни дни, но не по-късно от 03.12.2014 г.;

- Срок за предаване на окончателния проект на ОУПОСдо 60 календарни дни след датата на приключване на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП на община Девин, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията.Приложени документи за изтегляне:


                1. Обявление за публикуване - изтегли;

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли;

                3. Техническо задание - изтегли;

      3. Документация за участие - изтегли;

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки

Име на файл

Хеш

Зулу време

teh zadanie.PDF

9FHGCmwHsFLiOZ/faeaWFSuChog=

2014/10/21 13:15:44.0

reshenie.PDF

3ViPC1TNI0NTPxR0E9Y/5+AYpbI=

2014/10/21 13:15:23.0

documentacia.zip

6rdgPxmQGK92EPbLy8eqixZHz1I=

2014/10/21 13:14:43.0

obqvlenie.PDF

Rw7FuzAFvqHReRFt7AekqYcxTz4=

2014/10/21 13:14:13.0

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер