Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Справка за постъпилите предложения във връзка с проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 23 Декември 2019г. 17:39ч.

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО:   Постъпилите предложения във връзка с Проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

1.  Дата на публикуване на проекта : 20.11.2019 г. на интернет страницата на Община Девин.

2.  Постъпили предложения – В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуванеима постъпили две допълнителнипредложения за допълнение към проекта.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ Г-Н РУСИ ЧАУШЕВ /ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/:

  1. 1.В чл. 5, ал. 3,

-                     в т. 5 след думата „изпълнението му” да се допълни текста „с поименно гласуване”;

-                     в т. 11 текста „с поименно гласуване и с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с повече от половината от присъстващите общински съветници”;

-                     в т. 12 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с повече от половината от присъстващите общински съветници”;

-                     в т. 13 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с повече от половината от присъстващите общински съветници”;

-                     в т. 14 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с поименно гласуване с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници”;

-                     в т. 15 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с поименно гласуване с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници”;

-                     в т. 16 текста „с квалифицирано мнозинство не по малко от 12 (дванадесет) общински съветници” да се замени с текста„ с поименно гласуване с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници”;

-                     в т. 26 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници”;

-                     в т. 27 текста „с мнозинство не по малко от 9 ( девет ) общински съветници” да се замени с текста „с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници”.

2.В чл.14, ал.1 предложение за промяна „избира зам. председател на съвета”.

3. В чл.19, ал.1 предложение да остане досегашния размер на възнаграждението на председателя в размер на 75% от брутното трудово възнаграждение на кмета на Община Девин.

4.В чл.20 да отпаднат ал.2 и ал.3.

5.В чл.25, ал.6 в края на изречението да се добави текста „и в регистъра към общинския съвет за посещенията му в Общинска администрация и/или в Общински съвет при изпълнение на задълженията му като съвеник”.

6.В чл.42, ал.1

- т.1 да се допълни с текста „и ако през целия месец няма регистрирано посещение в съгласно чл.25, т.6.Това не важи за заседания свикани съгласно чл.65, ал.3.

- т.3 да се допълни с текста „Това не важи за свикани извъредни заседания на комисиите”.

7.В чл.132, ал.3 да се допълни с текста „и се утвърждават от председателя на общински съвет

 

 

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ Г-Н ПЛАМЕН БАЛТАЛИЙСКИ /ГРАЖДАНИН/:

 

1.В чл.5, ал.3, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 б, т.9, т.10, т.11, т.12, т.15, т.26 и ал.4 решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство не по-малко от 13 (тринадесет ) общински съветници.

 

2.В чл.83 да се добави ал.3 със текста „При обсъждане на докладни записки от дневния ред в рамките на 5 (пет) минути да се дава възможност на граждани(един, двама,   …..до… ), да се изказват преди да се гласуват решенията по обсъжданата ДЗ.

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВИН

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер