Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 10 Януари 2020г. 16:53ч.

Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. - отвори;

 

С публикуване на настоящият проект на Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 – 2024 г. на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложеният проект.

Предоставеният срок е 14-дневен, тъй като във връзка с изпълнение на задълженията по чл.12, ал. 2, от ЗЕЕ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие дава предписание в срок до 31.01.2020 г. да бъде разработена и внесена в общинския съвет програмата, в съответствие с посочения текст от закона.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Девин на ул. „Дружба” № 1, в гр. Девин, стая № 12 на втория етаж.

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ

на Програмата за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 – 2024 година

1.Причини, които налагат приемане на програмат:

Съобразно чл.12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност държавните и местните органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите заложени в:

  1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;
  2. Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.;
  3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация и
  4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

С писмо вх. № 09-140-5/27.11.2019 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие, във връзка с извършена служебна проверка, дава предписание в срок до 31.01.2020 г. да бъде разработена програма за енергийна ефективност.

         С оглед изпълнение на посоченото предписание и спазване изискванията на действащото законодателство е необходимо да бъде разработена и приета програмата за енергийна ефективност.

 

2.Целите, които се поставят:

С настоящото предложение се цели синхронизиране на политиката на община Девин с тази на Европейския съюз, хармонизиране с общата държавна политика за енергийна ефективност, както и спазване на действащото в Република България законодателство.

Чрез прилагане и изпълнение на програмата за енергийна ефективност се целим община Девин да е енергийно ефективна и независима община с чиста околна среда и намален разход на енергия.

Програмата за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 – 2024 година има за цел:

  • намаляване на топлинните загуби в сградите и подобряване на енергийните им характеристики чрезсаниране;
  • ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвеждане на отоплителни системи с високаефективност;
  • замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока;
  • изграждане/ монтаж на системи и инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяемиизточници;
  • модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството наосветлението;
  • подобряване на енергийната ефективност при уличнотоосветление

3. Очаквани резултати от прилагането:

Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на програмата.

Установяване на трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.

-  Въведено управление на енергията на територията на общината.

-  Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10% .

-  Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.

-   Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането:

Възможностите за финансиране на конкретните мерки по програмата са подробно описани в нея. Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните инициативи по действащите оперативни програми.

Програмата имат отворен характер и в целия си срок на действие може да се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от ново постъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата програма е създадена в съответствие с европейското и българско законодателство и не противоречи на норми от по-висока степен.

6.Правни основания.

           Чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер