Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Публични покани ПП002 Провеждане на обучения по ОПАК Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет "Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин" - 2

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 22 Октомври 2014г. 15:24ч.

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата”.

Обособена позиция 2: „Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход”.

Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка, както и лектори за всяко едно от обученията, включени в предмета на поръчката.

Логистиката и организационно-техническата подготовка включва: осигуряване на зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на учебни материали и учебни планове и програми за обученията. Логистичните дейности по настаняване в хотел и транспорт се осъществяват от Екипа за управление на проекта (ЕУП). Разходите за хотел, храна и транспорт не са за сметка на Изпълнителя.

Възложител

Община Девин, с адрес: гр.Девин 4800, област Смолян, ул. „Дружба” № 1, ЕИК (код по БУЛСТАТ) 000614895, представлявана от Цветалин Василев Пенков – кмет на община Девин.

Вид на процедурата – публична покана по реда на Глава осма „а”, чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП.

Обособени позици – Да.

Участникът подава оферта и за двете обособени позиции.

Стойност на поръчката

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 45 833,33 лева без ДДС,

Обособена позиция 1: Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата.

Стойност (без ДДС) – 22 916,67 лева

Обособена позиция 2: Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход

Стойност (без ДДС) – 22 916,66 лева

Участник, който предложи обща цена или единични цени за отделните дейности над посочените максимални стойности ще бъде отстранен от участие.

Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

Описание на предмета на поръчката.

По предмета на настоящата обществена поръчка се извършва услуга, изразяваща се в реализиране на следните дейности:

Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на служителите на Общинска администрация – Девин,както следва:

Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата за 55 участника за 3 дни.

В рамките на обучението следва да бъдат разгледани следните теми:

Поставяне на цели от типа SMART, Силата на рутината, Изготвяне на личен график, График на нови проекти и задачи, Създаване на работна среда, Организиране на документи, Мотивация.

Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход за 55 участника за 3 дни.

В рамките на обучението следва да бъдат разгледани следните теми:

Същност на комуникацията, Корпоративни комуникации, Изграждане на екип и умения за екипна работа, Ролята на лидера за формирането на екипа.

Предвидените обучения са за 55 души, в това число кмет, кметове на кметства, зам.-кметове, кметски наместници, секретар на община, началници на отдели и служители.

В резултат от проведените обучителни курсове, служителите на Община Девин, ще повишат личната и организационната си целенасоченост, производителността и отговорността за управлението на времето при изпълнение на служебните ангажименти, както и ще подобрят значително своите комуникативни умения.

Организирането и провеждането на обученията трябва да бъде извършено в съответствие с описаните в техническата спецификация изисквания към техническото оборудване в местата за провеждане на обученията, материалите и програмите за обученията, лекторите. Двете обучения ще бъдат „изнесени”, тоест ще се провеждат извън територията на община Девин – на места, посочени от Възложителя.

Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.Приложени документи за изтегляне:


                1. Публична покана - изтегли;

                2. Документация за участие - изтегли;

                3. Приложения - образци - изтегли;

 

 

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки

Име на файл

Хеш

Зулу време

Prilojenia_OPAC_Obuchenia2.zip

xAQAFGaS45E/lcVRL2o0M2jBSCA=

2014/10/22 12:30:27.0

pokana2.PDF

bDltLNAU4Tv4JjnqnzIbYK1TcUA=

2014/10/22 12:30:13.0

Dokumentacia_OPAC_Obuchenia2.PDF

BG+EgF7GVqbcRNAPK0j0DCFeRBA=

2014/10/22 12:29:58.0

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер