Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 20 Януари 2020г. 19:17ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 27.01.2020 година /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 5 от 18.12.2019г. по Протокол № 3 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 15 от 18.12.2019г. по Протокол № 3 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 20.01.2020 г. относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Девин и звената към нея.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2020 г. относно:Определяне представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на националното сдружениена общините в Република България / НСОРБ /.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 20.01.2020 г. относно:Приемане план - график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2020 година.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 14.01.2020 г. относно: Утвърждаване от Общински съвет на План за защита при бедствия на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 17.01.2020 г. относно: Приемане на „Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 г.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 17.01.2020г. относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 - 2022 г.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 17.01.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.11.2019г. до 31.12.2019г.

Докладва:Наташа Василева

Председател на ОбС – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 18.12.2019 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2019 г. до м. октомври 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11. Предложение с Вх. № КО – 28 от 20.01.2020 г. относно: Приемане на Програма за управление на ОБЩИНА ДЕВИН за периода 2019 – 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер