Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Регистър на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ и декларации за конфликт на интереси Регистър на декларациите за несъвместимост и за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ подадени в общински съвет Девин за 2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ

НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

№ по ред

Име, бащино и

фамилия1

АНГЕЛ АСЕНОВ ЛИКОВ

отвори;

2

АНДРЕЙ РАШКОВ КЕХАЙОВ

отвори;

3

БОЖИДАР ЮРИЕВ КОРЧЕВ

отвори;

4

ВЕЛИЗАР ВИКТОРОВ ШАНОВ

отвори;

5

ВЕНЕТА СТАМОВА ТОДОРОВА

отвори;

6

ГЕОРГИ ГЕТОВ ГЕТОВ

отвори;

7

КРАСИМИР РОСЕНОВ ДАСКАЛОВ

отвори;

8

НАТАША ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

отвори;

9

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛЮНЧЕВ

отвори;

10

РАМАДАН МЕХМЕДАЛИЕВ ФЕЗОВ

отвори; 

11

РОСИЦА КРАСИМИРОВА ЧОЛАКОВА

отвори;

12

РУСИ ВАДИМОВ ЧАУШЕВ

отвори;

13

СВИЛЕН ХАРИЕВ ВИДЕНОВ

отвори;

14

СНЕЖАНА АЛДИНОВА ЧАВДАРОВА

отвори;

15

ЮЛИЯН ВЕЛКОВ СЕМЧЕВ

отвори;

16

ЮРИ ЮРИЕВ ПОЮКЛИЙСКИ

отвори;

17

ЯСЕН СЕВЕРИНОВ НИЗАМОВ

отвори;

18

ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

отвори;

 

 

РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

 
 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Заявление за подадена декларация

Вх. №/Дата

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Дата

 

Вх. №/ Дата

 

 

1

Миглена Огнянова

Будакова

Кмет на кметство

с. Селча

06.12.2019 г.

отвори;

 

1/21.11.2019 г.

отвори;

   

2

Емил Асенов

Гогушев

Кмет на кметство

с. Триград

05.12.2019 г.

отвори;

 

2/05.12.2019 г.

отвори;

   

3

Христина Тошкова Христова

Кмет на кметство

с. Беден

05.12.2019 г.

отвори;

 

3/05.12.2019 г.

отвори;

   

4

Румен Колев

Билянов

Кмет на кметство

с. Брезе

05.12.2019 г.

отвори;

 

4/05.12.2019 г.

отвори;

   

5

Велин Крушков

Палигоров

Кмет на кметство

с. Осиково

05.12.2019 г.

отвори;

   

1/05.12.2019 г.

отвори;

 

6

Росен Стоянов

Войводов

Кмет на кметство

с. Лясково

05.12.2019 г.

отвори;

   

2/05.12.2019 г.

отвори;

 

7

Бейхан Наил

Дуран

Кмет на кметство

с. Грохотно

05.12.2019 г.

отвори;

   

3/05.12.2019 г.

отвори;

 

8

Шукри Джамалов Саидов

Кмет на кметство

с. Гьоврен

03.12.2019 г.

отвори;

   

4/05.12.2019 г.

отвори;

 

9

Станимира Богданова Даскалова

Член на Съвет на директорите на „МБАЛ-Девин”ЕАД- гр.Девин

     

5/05.12.2019 г.

отвори;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер