Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 05 Февруари 2020г. 20:14ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 12.02.2020 година /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 27.01.2020 г. относно: Приемане Стратегия за Разпореждане и управление на общинската собственост за периода   2020 - 2023 г. на община Девин."

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 05.02.2020 г. относно: Приемане Програма за „Разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 год. на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 20.01.2020 г. относно: Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 22.01.2020 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 05.02.2020 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 23.01.2020 г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 27.01.2020 г. относно: Извършване на административен одит и вътрешен одит на Общинска администрация – Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 05.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 129 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин."

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 130 от 19.09.2019 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура - Обединено детско заведение "Здравец" и Обединено детско заведение "Изворче"- гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.  Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 05.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 86 от 24.07.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на гр. Девин."

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 127 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект "Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба "Пожарна безопастност и защита на населението".

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 05.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 128 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект "Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда - гр. Девин, община Девин."

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 31.01.2020г.относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Девин, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 05.02.2020г.относно: Получаване на съгласие за сключване на договор с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - Флаг" ЕАД, за поемане на краткосрочен дълг от община Девин в качеството си на Солидарен длъжник на "МБАЛ Девин" ЕАД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 30.01.2020 г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 04.02.2020 г. относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП - ПР, за промяна на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XV /ПИ 20465.502.1184 и ПИ 20465.502.1185 в кв. 91 по ПУП на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 05.02.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 05.02.2020 г. относно: Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 05.02.2020 г. относно: Ликвидиране на съсобственост, между Община Девин и Румен Стоилов Асенов за поземлен имот с идентификатор № 20465.502.193 в гр.Девин, общ.Девин, обл. Смолян, находящ се на ул.”Горица” №41-43.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 05.02.2020 г. относно: Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с разширение на съществуващия гробищен парк в с. Брезе, общ.Девин, обл. Смолян, в местността „КАЛЯВИЩА”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 31.01.2020г. относно: Приемане на "Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 - 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер