Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2020-02 Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 14 Февруари 2020г. 19:44ч.

Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферни райони- 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.291 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Дружба" № 5, град Девин, община Девин, област Смолян;

Обособена позиция № 2

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.391 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Освобождение" № 33, град Девин, община Девин, област Смолян;

 

Документация за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

PK_inv_proekti_nadzor_2pozicii.zip
SHA-256 Хеш
5ac08316f84e0e1a47fe6ff1a9b56e0e6ca02e81a8a4c0e45adf6f5f95f4d2a2

Сериен номер:3c996519969f12b0

Издадено:14.02.2020 17:07:36

tsr фаил - изтегли;

 


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер