Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 19 Февруари 2020г. 11:57ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда".

 

По програмата се предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на следните лица:

1. с от 80 до 89,99 на сто степен трайно намалена трудоспособност или вид степен на увреждане с определена чужда помощ.

2. над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Кандидатите за работа следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Девин, от където ще се осъществява тяхното насочване.

За целите на Програмата "Хора на ВЪЗРАСТ НАД 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската екпертиза" са лица, които:

- са навършили 65г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

- живеят сами и/ или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер / пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/.

          Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс/ Пари/ не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители/ нуждаещи се/, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

            Важно!!! Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

         - Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението - декларация, е равен или по- нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерски съвет;

        - Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;

        - Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане§ това изискване не се прилага и в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/ или гледане са учащи се , безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

         - Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен , селскостопански или горски имот и/ или идеални части от тях;

         - За не са прехвърляли жилищен, вилен , селскостопански или горски имот и/ или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60- кратния размер на ГМД;

         - Да не са включени в механизма лична помощ;

         - Да не използват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/ или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Процедура за включване

1.Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в сградата на Общинска администрация - Девин, етаж 2, стая №8 всеки работен ден до 28 февруари 2020 г. /петък/ от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.

2. Копия от подадените заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция "Социално подпомагане" - Девин за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.

3. Комисия от Общинска администрация - Девин ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция "Бюро по труда" - Девин.

 

Образец на Заявление-декларазция - изтегли;

    

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер