Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Регистър за подадени декларации по чл.35, ал.1 т.1,т2 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1

Димитър   Кисьов

Началник отдел „УТИОС”

1/06.01.2020 г.

отвори;

 

1/07.01.2020г.

отвори;

 
2

Анелия Трифонова

Младши експерт „Образование и култура”

2/07.01.2020 г.

отвори;

 

3/26.01.2020г.

отвори;

 
3

Момчил Михайлов

Директор ЦОП

3/10.01.2020 г.

отвори;

 

2/10.01.2020г.

отвори;

 
4

Виолета Атанасова

Юрисконсулт

4/13.01.2020 г.

отвори;

 

4/31.01.2020г.

отвори;

 
5

Дарина Аврамова

Младши експерт „ЗСМДС”

5/05.02.2020 г.

отвори;

 

5/20.02.2020г.

отвори;

 
6 Радост Настанлиева  Гл.специалист „Канцелария на кмета на общината”

 6/02.03.2020 г.

отвори;

 

6/30.03.2020г.

отвори;

 
7 Марина Лазарева Младши експерт

 7/04.03.2020 г.

отвори;

 

7/30.03.2020г.

отвори;

 
8  Слави Бочуков  Директор на общинско предприятие „БКС”      8/04.05.2020г.  
9 Севда Чавдарова Директор на ДГ „Катя Ванчева”, с. Грохотно     9/07.05.2020г.  
10 Бригита Евтимова Главен специалист     10/07.05.2020г.  
11 Минка Мартинова Директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Девин     11/07.05.2020г.  
12 Радка Пищалова Директор на ДГ „Изворче”, гр. Девин     12/08.05.2020г.  
13 Руфие Шанова Директор на ДГ „Радост”, с. Гьоврен     13/08.05.2020г.  
14 Снежана Радева Директор на ДГ „Здравец”, гр. Девин     14/11.05.2020г.  
15 Фатме Къртълова Младши експерт „Човешки ресурси”     15/11.05.2020г.  
16 Ирина Юрукова Главен специалист „ Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми”     16/13.05.2020г.  
17 Силвана Кафеджиева Специалист „ТОНМНС”     17/13.05.2020г.  
18 Даниела Банкатева Главен специалист „ТОНМ”     18/13.05.2020г.  
19 Николина Жайгарова Юрисконсулт     19/14.05.2020г.  
20 Надежда Ризова Началник отдел „Правно обслужване”     20/14.05.2020г.  
21 Милена Гайдарова Началник отдел „Местни данъци и такси”     21/14.05.2020г.  
 22 Радостина Чакърова   Касиер-счетоводител     22/14.05.2020г.  
 23 Севдалина Глухова   Касиер     23/14.05.2020г.  
24 Недрет Чауш - Алиман Старши счетоводител     24/14.05.2020г.  
25 Светослав  Пуртев Главен специалист „ТОНМ”     25/14.05.2020г.  
26 Стоян Рахнев Главен специалист „КСДОТД”     26/15.05.2020г.  
27 Албена Михайлова Старши счетоводител     27/15.05.2020г.  
28 Джамал Уруков Младши експерт „Зелена система и екология”     28/15.05.2020г.  
29 Лили Чаушева Главен експерт „Образование  и култура”     29/18.05.2020г.  
 30 Катя Попова Старши специалист „Деловодство и АО”     30/20.05.2020г.  
 31 Андрей Шанов  Специалист „ЗБОМППООТТ”     31/22.05.2020г.  
 32 Митка Вълчинова  Началник отдел „Административно обслужване”     32/22.05.2020г.  
33 Мисли Къртълова Старши счетоводител     33/22.05.2020г.  
34 Захаринка Шапкова Началник отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”     34/22.05.2020г.  
35 Наташа Маджарова Старши счетоводител     35/22.05.2020г.  
36 Капка Бешева - Рахнева Началник отдел „Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”     36/22.05.2020г.  
 37 Емилия Иванова-Михайлова Специалист „Бюджет и ТРЗ”     37/28.05.2020г.  
 38 Дарина Димитрова Старши счетоводител     38/29.05.2020г.  
 39 Марияна Кирова  Главен специалист „Деловодство и АО”     39/01.06.2020г.  
 40 Невена Будакова Старши специалист кметство Селча     40/02.06.2020г.  
 41 Мария Седянкова Главен специалист „ТОНМ”     41/03.06.2020г.  
 42 Славка Чавдарова Младши експерт  „Канцелария на общински съвет”     42/03.06.2020г.  
 43 Людмила Глухова Главен специалист „Канцелария на общински съвет”     43/03.06.2020г.  
44 Димитър Янков Главен експерт „Човешки ресурси и програми по заетост”     44/05.06.2020г.  
45 Тюркян Гаази Кметски наместник с.Стоманево     45/05.06.2020г.  
46 Галя Бочукова Младши експерт „общинска собственост”     46/05.06.2020г.  
47 Станислав Кабадаиев Специалист „Общински гори”     47/05.06.2020г.  
48 Юлия Хаджиева Главен специалист „ГРАО”     48/05.06.2020г.  
49 Антоний Моллов Началник отдел „ИОСВО”     49/08.06.2020г.  
50 Асен Диев Специалист „Инвеститорски контрол”     50/08.06.2020г.  
51 Албена Бомбаширова Главен специалист „АОКП”     51/09.06.2020г.  
 52   Елка Станчева Секретар на  община     52/09.06.2020г.  
 53   Роман Чавдаров Главен специалист„АО”     53/09.06.2020г.  
 54   Василка Бечева Кметски наместник с.Михалково     54/09.06.2020г.  
 55   Ася Стефанова Главен специалист „АО”     55/09.06.2020г.  
 56   Красимир Бечев Главен експерт „Общинска собственост”     56/09.06.2020г.  
 57   Румяна Балабозова Специалист кметство Лясково     57/10.06.2020г.  
 58   Георги Бодуров Старши специалист кметство Осиково     58/10.06.2020г.  
 59   Маргарита Горанова Главен експерт „Проекти и програми”     59/10.06.2020г.  
 60   Софка Хаджийчева Старши специалист кметство Брезе     60/11.06.2020г.  
61 Кръстина Гаджакова Младши експерт „Проекти  и програми”     61/11.06.2020г.  
62 Венера Коджова Старши специалист кметство Гьоврен     62/12.06.2020г.  
63 Мария Любенова Специалист „Деловодство и планопазене”     63/12.06.2020г.  
64 Илми Къртъл Старши специалист кметство Грохотно     64/12.06.2020г.  
65 Красимир Кабадозов Главен специалист „Селско  стопанство и земеползване”     65/12.06.2020г.  
66 Захарина Бачкова Специалист кметство Триград     66/12.06.2020г.  
67 Албена Гогушева Кметски наместник с.Кестен     67/12.06.2020г.  
68 Ваклин Куцев Кметски наместник с.Жребево

8/15.06.2020 г.

отвори;

 

68/13.07.2020г.

отвори;

 
69 Снежана Чавдарова Специалист кметство Гьоврен

9/06.07.2020 г.

отвори;

 

69/17.07.2020г.

отвори;

 
70 Атанас Чолаков Ст. специалист "Общински гори"

10/13.07.2020 г.

отвори;

 

70/03.08.2020г.

отвори;

 

71

Нагиян Селим Мл. експерт ”ЗСЕ”

11/21.09.2020 г.

отвори;
 

71/02.10.2020г.

       отвори;

 
72 Еманиул Кущинаров Главен експерт „Общински гори”

12/02.10.2020 г.

отвори;

 

72/13.10.2020г.

       отвори;

 
73 Славомир Слепов Специалист „Административно и информационно обслужване”

13/06.10.2020 г.

отвори;

 

73/28.10.2020г.

         отвори;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер