Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 04.03.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Март 2020г. 16:06ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам заседание на Общински съвет - Девин на 04.03.2020 година /СРЯДА/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 14.02.2020 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ II за производствени нужди, кв. 59, гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 10.02.2020 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство”, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство” на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 24.02.2020 г. относно: Определяне на позицията на община Девин по решенията, посочени в дневния ред на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Смолян

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 28.02.2020 г. относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020- 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 28.02.2020 г. относно: Отдаване под наем на терен – общинска собственост в гр. Девин, ул.”Освобождение” в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1439 на ДП „Български спортен тотализатор”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Гл. специалист К ОбС - Девин

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер