Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) ОП002 СМР по проекти с две обособени позиции Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 03 Ноември 2014г. 17:38ч.

Предмет на поръчката:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска“;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна“

 

По обособена позиция 1: Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Девин, ползвател на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска“, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014г. по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

Срок за изпълнение, определен от Възложителя – Община Девин, за настоящата обществена поръчка, емаксимум 180 календарни дни. Участници, предложили срокове, по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Участниците следва да оферират срокът за изпълнение в календарни дни с цяло число.

Всеки участник следва сам да направи проверка за местата, режима и цените за извозване на отпадъците в Община Девин, като това следва да е включено в ценовата му оферта.    

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на обособената позиция и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

379 985.71 лв. без ДДС.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция 1, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Местонахождение на инвестицията: Проектът е изготвен по искане на Възложителя. Намеренията   на Община Девин са обновяване на градски парк "Острова" и изграждане на места за наблюдение и риболов на река „Девинска” в УПИ II-Парк, кв155 по плана на гр.Девин,община Девин.

 

 

По обособена позиция 2: Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Девин, ползвател на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна“, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014г. по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

 

Срок за изпълнение, определен от Възложителя – Община Девин, за настоящата обществена поръчка, емаксимум 120 календарни дни. Участници, предложили срокове, по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Участниците следва да оферират срокът за изпълнение в календарни дни с цяло число.

 

Всеки участник следва сам да направи проверка за местата, режима и цените за извозване на отпадъците в Община Девин, като това следва да е включено в ценовата му оферта.    

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.

 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на обособената позиция и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

59 495.23 лв. без ДДС.

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция 2, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

Местонахождение на инвестицията: Проектът е изготвен по искане на Възложителя. Целта на проекта е да се предвиди възстановяване парапета на съществуващ мост, ремонт на настилката на подходите към него и изграждане на дървена беседка в ПИ с идентификатор 73105.21.41 в местността „Шутия мост” в землището на с.Триград, община Девин.

 Приложени документи за изтегляне:


                1. Решение за откриване на процедура - изтегли;

                2. Обявление за публикуване - изтегли;

                3. Документация за участие - изтегли;

      4. Технически проекти - изтегли;

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
Tehnicheski proektii.zip VOxW/ipUy5HKybPhf2ezIkp8aP8= 2014/11/03 14:46:04.0
Dokumentaciq.zip m20KCUOlCwSfle4xBSIKiuytdZ4= 2014/11/03 14:45:47.0
obqvlenie.pdf yooPLCuBKXbUqxcbGUaT3DTXnUM= 2014/11/03 14:45:16.0
reshenie.pdf jNOEZ3ZT0dGq4+KSXRx6DRJpPDo= 2014/11/03 14:44:59.0

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер