Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 01.04.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 01 Април 2020г. 10:17ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 01.04.2020 година /сряда/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 31.03.2020 г. относно:   Предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем, които нямат възможност да осъществяват дейност във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 31.03.2020 г. относно: Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа - гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 19.02.2020 г. относно: Определяне състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове/ЗУПГМЖСВ/ при община Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 19.03.2020 г. относно: Участие на Община Девин в Общо отчетно-изборно събрание на Организация за управление на Туристически район „Родопи”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 19.03.2020 г. относно: Утвърждаване статута на общински жилища.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 19.03.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ имот с идентификатор №48848.6.331, имот с индентификатор № 44848.6.718, имот с индентификатор №44848.6.601 и имот с идентификатор № 44848.6.606, намиращ се в землище с. Лясково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 19.03.2020 г. относно: Отчет за изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Гл. специалист К ОбС - Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер