Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.септември 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.09.2014 Г.
  ПРИХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
  І. Имуществени данъци и неданъчни приходи    
  1. Имуществени и други данъци    
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 25929
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 25929
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 318471
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 129721
13-03 Данък върху превозните средства 210000 145073
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 32460
13-08 Туристически данък 15000 11217
20-00 Други данъци 100 1
  Всичко имуществени данъци 475100 344401
  2. Неданъчни приходи    
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 53865
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 5521
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 29303
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 18905
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 136
27-00 Общински такси 756337 481747
27-01 За ползване на детски градини 63000 43496
27-04 За ползване на домашен социален патронаж и др.социални услуги 0 136
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 17980
27-07 За битови отпадъци 572837 356387
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 6000 4240
27-10 За технически услуги 50000 31494
27-11 За административни услуги 20000 12329
27-15 За откупуване на гробни места 2500 2540
27-17 За притежаване на куче 2000 45
27-29 Други общински такси 15000 13100
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 29000 26851
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 3000 7726
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 26000 19125
36-00 Други неданъчни приходи 2556 1778
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)    
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 56 56
36-19 Други неданъчни приходи 2500 1722
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -48753
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -41956
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -6797
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 147430 190271
40-22 Постъпления от продажба на сгради 17000 16837
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 5430 5561
40-40 Постъпления от продажба на земя 125000 167873
41-00 Приходи от концесии 220000 185984
45-00 Помощи и дарения от страната 3942 3942
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 3942 3942
46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 0
  Всичко неданъчни приходи 1282757 895685
  Всичко приходи (1+2) 1757857 1240086
  ІІ. Взаимоотношения с ЦБ    
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 10990238 9347998
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3450049 2605274
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 900363
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1670066 1114593
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 4779187 4666154
31-20 Възстановени трансфери за ЦБ(-/+) 0 -110
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 77636 61724
31-40 Вноски за ЦБ за минали години    
  Всичко взаимоотношения 10990238 9347998
  ІІІ. Трансфери    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 552293 622724
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 554087 561320
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -128774 -65576
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 126980 126980
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -728854 -766516
62-01 получени трансфери (+) 0 0
62-02 предоставени трансфери (-) -728854 -766516
64-00 Трансфери от/за държ.предприятия и други лица 4893 4893
  Всичко трансфери -171668 -138899
  ІV. Временни безлихвени заеми    
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -450577
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
  Всичко безлихвени заеми 104652 -450577
  Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 12681079 9998608
  V. Операции с финансови активи и пасиви    
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -530000
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -720009
71-02 Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 190009
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 541034
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -160747
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 737691
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -35910
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -20223
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -20223
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80786
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 724
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 1010961
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)   -893636
  Всичко финансиране на дефицита 1774652 920986
  Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 14455731 10919594
  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14455731 10919594

 

 

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.09.2014 Г.
  РАЗХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2707038 1850057
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2600495 1796108
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 106543 53949
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 479816 297189
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 178001 121062
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 136261 94827
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 55354
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 45051 18276
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 7670
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 653087 413287
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 366040 240407
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74034 37279
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 152121 101943
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60892 33658
10-00 Издръжка 2634352 1831716
10-11 Храна 163239 120304
10-12 Медикаменти 4742 1399
10-13 Постелен инвентар и облекло 25952 15294
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 65020 62358
10-15 Материали 227737 105151
10-16 Вода, горива и енергия 498969 338368
10-20 Разходи за външни услуги 737396 628007
10-30 Текущ ремонт 371096 168868
10-51 Командировки в страната 21497 12684
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 -6832
10-62 Разходи за застраховки 14495 9615
10-63 Такса ангажимент по заеми 1700 2451
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-91 Други разходи за СБКО 42 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 340088 361345
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 131190 7814
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 30189 4890
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 399 811
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 29790 4079
40-00 Стипендии 13311 9459
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 48735 34529
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9400 7450
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 39335 27079
  Разходи 6536339 4436237
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 720891 13168
43-01 За текуща дейност 715891 12168
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 101950
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2576
  Всичко субсидии 859831 117694
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 69844 65410
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 43484
22-24 Разходи за лихви по други заеми в страната 13082 21926
51-00 Основен ремонт на ДМА 1895109 1276768
52-00 Придобиване на ДМА 4981560 5002879
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 5395 39241
52-02 Придобиване на сгради 57323 57323
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 283812
52-05 Придобиване на стопански инвентар 690 0
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4685507 4622503
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 33963 18744
55-00 Капиталови трансфери 0 0
  Капиталови разходи 6916532 6300253
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 73185 0
  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14455731 10919594

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер