Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Служители на Общинската администрация - Девин повишават квалификацията и професионалните си учения чрез специализирани обучения в страната
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

Служители на Общинската администрация - Девин повишават квалификацията и професионалните си учения чрез специализирани обучения в страната

 

 

 

 

Служителите на Общинска администрация – Девин ще преминат специализирани обучения, свързани с изпълнението на служебните им задължения. В рамките на 12 месеца ще бъдат проведени две обучения за развитие на ключови компетентности и девет обучителни курсове и семинари в Института по публична администрация. В обученията ще участват кметове и кметски наместници, служители и началници на отдели.

 

 

 

За целта се предоставят 135 186,39 лв. от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения“, финансиран с Договор № М13-22-92 от 01.08.2014 г. Предоставената безвъзмездната финансова помощ е по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

 

Проектът цели повишаване на квалификацията и уменията на служителите в Общинска администрация – Девин. Предвидените дейности отговарят на нуждите и потребностите им и предоставят възможности за повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на личната ефективност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата, вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход, специфични умения за прилагане на нормативната уредба, управление и публични политики, ефективно бюджетиране и управление на информационни активи и др.

 

Това е третият пореден проект по ОПАК, изпълняван от Община Девин, като предишните два вече са приключили.

 

 

„Това е доказателството, че вече имаме изграден административен капацитет за успешно реализиране на проекти от подобен мащаб и че Оперативна програма „Административен капацитет” е полезна за община Девин.

 

Предвидените проектни дейности по настоящия проект осигуряват възможност за устойчиво развитие на Общинска администрация – Девин като надеждна структура, с добра екипна ефективност, с компетентни и мотивирани служители, способна да предоставя по-качествено административно обслужване и да осигури по-добро развитие на региона.” каза ръководителят на проекта Елка Станчева на откриващата конференция за представяне на дейностите по проекта. Тя изрази надежда, че той ще бъде надграден и през следващия програмен период.

 

 

 

Пресконференцията се проведе на 29 октомври 2014 г. (сряда), от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин. Присъстваха общински съветници, кметове на кметства, ръководители и служители от администрацията, представители на медиите.

 

 

Презентация от пресконференцията - изтегли

 

 

Брошура - изтегли

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер