Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне PDF Печат Е-поща

 

 

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 

Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници

 

Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 

Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

 

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 

Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 

Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 

Услуга 2053 Припознаване на дете

 

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

 

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 

Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 

Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 

Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 

Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер