Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Административно-технически услуги "Общинска собственост"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административно-технически услуги "Общинска собственост" PDF Печат Е-поща

 

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

 

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер