Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Административно-технически услуги "Устройство на територията"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административно-технически услуги "Устройство на територията" PDF Печат Е-поща

 

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

 

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

 

Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 

Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

 

Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

 

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

 

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

 

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

 

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

 

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

 

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 

Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

 

Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 

Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

 

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

 

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

 

Услуга 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 

Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

 

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

 

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

 

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

 

Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

 

Услуга 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер