Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 04.05.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Април 2020г. 16:57ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 04.05.2020 година /понеделник/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.04.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - имот с идентификатор № 54198.8.97 и имот с идентификатор № 54198.8.106, намиращи се в землище с. Осиково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 16.04.2020 г. относно: Изменение на Решение № 49 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 16.04.2020 г. относно:Изменение на Решение № 48 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.04.2020 г. относно:Изменение на Решение № 50 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 22.04.2020г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 24.04.2020 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила”, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 30.04.2020 г. относно: Определяне на представител от Общински съвет - Девин за участие в комисия за подбор.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер