Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 11 Май 2020г. 16:26ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 18.05.2020 година /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 27.02.2020 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2019 г. до м. декември 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 11.03.2020 г. относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 11.03.2020 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 11.03.2020 г. относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г. в съответствие с приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 18.03.2020 г. относно:Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 19.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ-XVII, кв. 12, имот с идентификатор 73105.501.430 по ПУП на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, частна общинска собственост, със собственици на законно построена върху имота сграда, чрез подадено заявление от: Асен Асенов Ушев и Ася Асенова Ушева

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 19.03.2020г. относно: Отчет за изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 30.03.2020 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 30.03.2020 г. относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните услуги в община Девин през 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 06.04.2020 г. относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 27.04.2020 г. относно: Отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 11.05.2020 г. относно: Избор на зам. председател/и на Общински съвет

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

 

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Гл. Специалист К ОбС – Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер