Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Май 2020г. 21:38ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.05.2020 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 09.03.2020 г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Център за подкрепа за личното развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК/ за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 17.03.2020 г. относно: Разглеждане Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 2019 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 17.03.2020 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2019 г. и предстоящи задачи за 2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 17.03.2020 г. относно: Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 18.03.2020 г. относно Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 30.03.2020 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” - гр. Девин за 2019 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 24.04.2020 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 27.04.2020г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2019 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 28.04.2020 г. относно: Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 2019 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 11.05.2020 г. относно: Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 20.05.2020 г. относно: Даване на съгласие за разсрочване на дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 20.05.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 20.05.2020 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 20.05.2020 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0097- C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 21.05.2020 г. относно: Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 21.05.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.01.2020г. до 31.03.2020г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите за първо тримесечие на 2020 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 21.05.2020 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на решение за поправка на допусната фактическа грешка в основанията при вземане на Решение № 46 взето с Протокол № 5 от 04.05.2020 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 21.05.2020 г. относно: Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 21.05.2020 г. относно: Избор на заместник председател/и на Общински съвет - Девин.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер