Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Юни 2020г. 18:08ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 23.06.2020 година /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 04.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в сграда на ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 11.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи леки автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 15.06.2020 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 15.06.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 16.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана алея и изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв. 68, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 16.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, част от УПИ II-801, кв.65 по ПУП на гр.Девин и проект за изменение на общински УПИ V-814, кв.65 по ПУП на гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 16.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот публичнаобщинска собственост, в сграда на ОУ „Иван Вазов”, с.Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 16.06.2020г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот публичнаобщинска собственост, в сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 16.06.2020 г. относно: Допълване на Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 16.06.2020 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта за с. Брезе, през месец юни 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер