Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Юни 2020г. 16:55ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Девин, със седалище гр. Девин, ул. „Дружба” №1, тел.03041/21-74, факс:03041/2661, на основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование и Заповед № РД-09-347 от 29.06.2020 год. на кмета на община Девин

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Катя Ванчева” –

с. Грохотно,

при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

ІІ. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;

2. Да не е поставен под запрещение;

3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

4. Да не е лишен от правото да упражнява професията;

5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

7. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж.

8. Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

 Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Защита на Концепция за развитие на Детска градина „Катя Ванчева” за период от 3 години

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на община Девин списък с недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.

4. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото на провеждане на конкурса и едновременно с това публикува на интернет страницата на община Девин списък с допуснатите кандидати, в който се посочват датата, часът за започване и мястото на провеждане на конкурса.

5. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

7. Комисията оценява кандидатите по следните компетентности, съгласно Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

7.1. Педагогическа компетентност

7.2. Управленска компетентност, включваща:

- Административна и правна култура

- Планиране, организиране и контрол

- Управление на ресурси

7.3. Социална и гражданска компетентност

 

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до кмета на община Девин за участие в конкурса. В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща.

2. Професионална автобиография (европейски формат – CV)

3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта

4. Документ за самоличност (представя се при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата незабавно);

5. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж или професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);

7. Карта за предварителен медицински преглед;

8. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.

9. Концепция за развитие на Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно за период от 3 години

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация – Девин, функция „Образование”, стая №4, ет.ІІ.

При подаване на документите на кандидатите или на техните пълномощници се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. включително в Общинска администрация – Девин, функция „Образование”, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, етаж ІІ, стая № 4, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

 

Лице за контакт: Лили Чаушева – гл. експерт „Образование и култура”, тел. 03041/59-01, моб. 0878489457

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер