Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Протокол за оценка и класиране на подадените оферти и заповед за класирането на участниците в проведената на 02.07.2020г. процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 02 Юли 2020г. 16:54ч.

     Протокол за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост по реда на чл.49, ал.1, т.2 от “Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“, включена в самостоятелно обособен обект №2001 (отдел/подотдели: 180 “В“), съгласно условията определени в Заповед № РД-09-З30/17.06.2020г. на кмета на община Девин за откриване на търга, одобрената документация за участие и провеждане на търга и разпоредбите на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" - отвори;

 

    Заповед № РД-09-360/02.07.2020г. на кмета на община Девин за класирането на участниците в проведената на 02.07.2020г. процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в обект №2001, отдел 180 – „В” с общ обем 1510 м3 и определяне за Купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен включена в обект 2001, отдел 180 – „В” с общ обем 1510 м3 класирания на първо място участник: „МАКС-МШ” ЕООД, предложил цена за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на 106082 лв. без ДДС. - отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер