Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Юли 2020г. 16:52ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 06.08.2020 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 23.07.2020 г. относно: Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН - СМОЛЯН” .

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 23.07.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.05.2020 г. до 30.06.2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 27.07.2020 г. относно: Попълване състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 27.07.2020 г. относно: Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2019 г. и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2020г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 27.07.2020 г. относно: Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 06.11.2019 г.- 30.06.2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 27.07.2020 г. относно: Избиране на членове на ПК „БФЕФП”, ПК „ОМДСТК” и ПК „ПКПУКИ”.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 28.07.2020.г. относно: Вземане на решение за прекратяване на Договор № 21/07.03.2006г. с предмет: Предоставяне на концесия върху обект „Баскетболна и волейболна площадка” с размери 49.00 Х 21.00 м., амфитеатрално разположени пейки, ведно с УПИ – I, с площ 2 940 кв.м., в кв.155 по ПУП на гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 28.07.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, имот с идентификатор № 20465.274.14, намираща се в землище гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 28.07.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд, имот с идентификатор № 20465.274.110 и част от имот с идентификатор № 20465.274.14, намиращи се в землище гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 28.07.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд – имот, с идентификатор № 20465.528.10, в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 28.07.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 30.07.2020 г. относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 30.07.2020 г. относно: Допълване на Решение № 96 от 23.06.2020 г. на Общинска съвет – Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на числеността и структурата на Общинска администрация – Девин и звената към нея.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер