Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 04 Август 2020г. 11:09ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-399

гр. Девин, 03.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3, във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и във връзка с постъпило Уведомление Вх. № 91-2586-3 от 03.08.2020 г. от Софка Стефанова Пранчик, председател на Управителния съвет на религиозна институция „ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ „ВРЕМЕ ЗА ЖЪТВА” за провеждане на 09.08.2020 г., от 17.00 ч. до 22.00 ч., на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата”, на площада в гр. Девин

ЗАПОВЯДВАМ:

Забранявам провеждането публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г., от 17.00 ч. до 22.00 ч., на площада в гр. Девин, по Уведомление Вх. № 91-2586-3 от 03.08.2020 г. от Софка Стефанова Пранчик, председател на Управителния съвет на религиозна институция „ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ „ВРЕМЕ ЗА ЖЪТВА”, със следните мотиви:

Провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на посочената дата, място и време застрашава народното здраве при предварително обявената епидемична обстановка, предвид следното:

Посочената дата за провеждането на публичното християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата”, е в периода на извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г., срокът на която е удължен с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор. В тази връзка със Заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки в цялата страна. Съгласно т. III. от заповедта на министъра – „Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия.”

В тази връзка с моя Заповед № РД-09-350 от 29.06.2020 г. и Заповед № РД-09-397 от 03.08.2020 г. са преустановени всички публични събития, масови мероприятия и събирания, свързани с провеждането на празници на гр. Девин и населените места в общината, което включва и празникът, който желаете да организирате.

В текста на уведомлението се посочва, че се очаква неограничен брой посетители, а целта на събитието е „да бъде проведен празник”. С провеждането на описаното събитие ще се застраши народното здраве при предварително обявената епидемична обстановка, което е предпоставка за разпространение на COVID-19.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд – Смолян в 3-дневен срок от получаването ѝ.

Настоящата заповед да се изпрати на организатора на публичното християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” – ХСБ „ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА”, за сведение и се обяви публично на интернет страницата на Община Девин.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ на МВР – Девин за сведение и предприемане на мерки по опазване на обществения ред.

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер