Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед за прекратяване на процедурата "търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 2003" за местни търговци
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-443/27.08.2020г.

гр. Девин

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.2 и чл.24, ал.1, т.1, във връзка с чл.65, ал.1 и чл.53, ал.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“и представения ми Рапорт с Вх. № 95-19-1/27.08.20г. от длъжностното лице упълномощено да приема оферти за участие в процедура „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект 2003, обявена с моя Заповед № РД-09-411 от 11.08.2020г.

 

Н а Р Е Ж Д А М :

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура – „търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Девин, включена в ОБЕКТ №2003, открита с моя Заповед № РД-09-411/11.08.2020г., като имам предвид следните мотиви:

Видно от предоставения ми Рапорт с Вх. 95-19-1/27.08.2020г. от длъжностното лице упълномощено да приема оферти за участие в обявения „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2003, в срока определен за подаване на оферти за участие в процедурата - до 17:00 часа на 26.08.2020г. не е подадена нито една оферта за участие.

 

2. На основание чл.23, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ и във връзка с чл.60, ал.1, предложение 2-ро и 4-то от АПК, с оглед да бъдат защитени особено важни интереси и че от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД предвид на това, че:

-  несвоевременното провеждане или удължаване на сроковете за провеждане на тръжна процедура на вече обявената дървесина, би довело в забава Община Девин, от която последната би претърпяла значителни финансови загуби;

-  предоставените ми за стопанисване горски територии - общинска собственост е необходимо да се стопанисват и управляват с дължимата грижа. Забавянето на стопанските мероприятия води до похабяване на общинско имущество.

 

3. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.23, ал.4 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти “, възлагам на Николина Жайгарова, на длъжност “юрисконсулт“ в Община Девин, да организира нейното публикуване на интернет страницата на Община Девин.

 

Копие от настоящата заповед, да бъде поставено на видно място в административната сграда на община Девин.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН……………П………….

                                   ЗДРАВКО ИВАНОВ

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер