Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 11.09.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПокана за извънредно заседание на 11.09.2020 г. PDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 11.09.2020 година /петък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 10.09.2020 г. относно: Сключване на споразумение за изплащане на задължения на Община Девин към „Мега Транс Строй” ЕООД, гр. Девин с управител Съби Бошнаков по решение № 20291 от 10.08.2020 г. на Окръжен съд –Смолян в размер на 34 200 лв., представляваща обезщетение за платена без основание наемна цена за поземлени имоти с идентификатори № 20465.505.2040 и № 20465.505.1149 за времето от 15.10.2015 г. до 31.07.2016 г.,ведно със законните лихви върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 01.09.2016 г. до окончателното плащане и 7 960,00 лв. – съдебни разноски.

Докладва:Кмет на Община Девин

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер