Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Протокол от работата на комисията за оценка и класиране на подадените оферти за участие в търг с тайно наддаване и заповед № РД-09-461/16.09.2020 г. за определяне на купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен включена в обект 2003
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 16 Септември 2020г. 16:53ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-461/16.09.2020г.

гр. Девин

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал.1, т. 1, чл.65, ал.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“и утвърден Протокол № 1-2003/16.09.2020г. за работа на комисия назначена със Заповед № РД-09-446от 28.08.2020г. за провеждане на процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект №2003 в горска територия, собственост на Община Девин.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ОБЯВЯВАМ, класирането на участниците в проведената на 16.09.2020г. процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в обект №2003, отдел 180 – „А” с общ обем 459 м3, както следва:

  • НА ПЪРВО МЯСТО: участник „ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД, предложил цена за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на 32050 лв. без ДДС.
  • НА ВТОРО МЯСТО: няма

2. ОПРЕДЕЛЯМ, за Купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен включена в обект 2003, отдел 180 – „А” с общ обем 459 м3 класирания на първо място участник: „ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД, предложил цена за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на32050лв. без ДДС.

3. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Наредбата ВЪЗЛАГАМ на Николина Жайгарова на длъжност юрисконсулт в отдел „Правно обслужване” към Община Девин да съобщи настоящата Заповед по реда на АПК, както и да организира нейното публикуване в интернет страницата на Община Девин.

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й пред Административен съд – Смолян или пред Областен управител на Област с Административен център - Смолян.

Копие от настоящата Заповед да бъде поставено на видно място в административната сграда на Община Девин на ул. „Дружба” 1.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН……………П………….

                                   ЗДРАВКО ИВАНОВ

 

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в обект 2003, отдел 180 – „А” - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер