Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 23 Септември 2020г. 17:30ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.09.2020 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 15.09.2020 г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.09.2020 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта за Празник на град Девин и минералната вода, през месец август 2020 г. и 108 години от Освобождението на град Девин, през месец октомври 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 21.09.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.07.2020г. до 31.08.2020г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за второто тримесечие на 2020 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 21.09.2020 г. относно: Поставяне на паметна плоча с барелеф върху западната фасада на „Дом на културата”, сграда с идентификатор 20465.502.287.1 по КККР на гр. Девин, попадаща в УПИ III в кв. 36 по плана на гр.Девин, одобрен с Решение № 17от 21.02.2005 г. на Общински съвет, гр.Девин – публична общинска собственост, видно от Акт за общинска собственост № 112 от 30.09.1998 г., вписан в Службата по вписванията гр. Девин, с № 178, том III, вх. Р. № 795 от 08.06.2007 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 21.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имоти, част от улица „Шина Андреева”, с кадастрален номер 20465.503.5080 и улица „Младежка”, с кадастрален номер 20465.503.5082 и промяна границите на общински УПИ-ХХV за общежитие и общински УПИ XIV - 777, както и образуване на нов Урегулиран поземлен имот в кв.16 по ПУП на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 21.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот публичнаобщинска собственост, в сграда на кметство, с. Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 21.09.2020 г. относно:Предоставяне на имот от общински поземлен фонд с проектен идентификатор № 20465.99.90 по § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 21.09.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имот с идентификатор № 44848.6.597 в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 21.09.2020 г. относно: Проект на решение на Общинския съвет за кандидатстване на общината за безвъзмездна финансова помощ по покана за представяне на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 21.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имотиобщинска собственост - земеделски земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 21.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на общинско жилище - стая №307 в общежитие на ул.„Явор” №1, гр.Девин и отдаване на имота под наем.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 21.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за надстройка и пристройка на жилищна сграда в общински имот УПИ LXII-1119, кв.87 по ПУП на гр.Девин, с кадастрален номер 20465.504.1119 по ККи КР на гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 23.09.2020 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер