Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Протокол №2-2003/28.09.2020г. за проверка редовността и съответствието на представени документи за обект 2003
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 28 Септември 2020г. 17:11ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

УТВЪРЖДАВАМ,                 ………..П………    

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

        Здравко Иванов

 

Дата: 28.09.2020г.

 

П Р О Т О К О Л

№ 2 – 2003/28.09.2020г.

за проверка редовността и съответствието на представени документи по чл.35, ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

Днес, 28.09.2020г. в 10:00 часа, в административната сграда на Община Девин, комисия, назначена със Заповед №РД-09-467/25.09.2020г. на Кмета на Община Девин, в състав:

Председател: инж. Емануил Кущинаров – Лицензиран лесовъд

Членове:   1. Николина Жайгарова – юрисконсулт

                 2. Атанас Чолаков – специалист Общински гори

се събра, за да провери редовността и съответствието на документите по чл.35, ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), които следва да бъдат представени от участника определен за купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен, включена в обекти 2003 (отдел/подотдели:180 “А“), съгласно Заповед №РД-09-461 от 16.09.2020г.на Кмета на Община Девин.

Участникът „ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД определен за купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2003 епредставил документи с Вх.№ 91-1251-5 от 15.09.2020г.

Комисията разгледа представените документи и установи, че участникът ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, определен за купувач на прогнозните количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №2003 е представил всички необходими документи по чл.35, ал.5 от Наредбата. Не са налице пречки за сключване на договор по чл. 35, ал. 9.

Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът няма парични задължения към Община Девин, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е довнесъл сумата от 1603,17 лева, която прибавена към внесената вече гаранция за участие в размер на 1601,83 лева, сформира гаранцията за изпълнение на обекта в размер на 3205.00 лева.

Настоящия протокол се състави и подписа от всички членове на 28.09.2020г. и се предава на Кмета на Община Девин за утвърждаване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. ……….П.……..

 

инж. Емануил Кущинаров

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2. ……….П.……..

 

Николина Жайгарова

 

 

3. ……….П.……..

 

Атанас Чолаков

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер