Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 23 Октомври 2020г. 11:22ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.10.2020 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139от 25.09.2020 г. относно: Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 07.10.2020 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.064-МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат”, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 09.10.2020 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-334 и УПИ ІV-333 (в рамките на ПИ с идентификатор 73105.501.246) по кадастралната карта на с.Триград, за част от УПИ за озеленяване и ресторант и частична промяна на уличната регулация в кв.25 по плана на с. Триград, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост – находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на Михаил Огнянов Здравков.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 14.10.2020 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 15.10.2020 г. относно:Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 15.10.2020 г. относно: Сключване на споразумение за удължаване срока на спогодба между община Девин и ЕТ „Меланш-11 - Мила Бомбаширова”.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 15.10.2020 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имоти с идентификатор № 44848.5.433 и № 44848.5.676 в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.10.2020 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Беден, община Девин”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 15.10.2020 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 15.10.2020 г. относно: Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 19.10.2020 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 21.10.2020 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РОСИЦА ЧОЛАКОВА

Зам. Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер