Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 07.12.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 07.12.2020 година /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 04.12.2020 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 04.12.2020 г. относно: Предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем, които нямат възможност да осъществяват дейност във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната за периода 1 декември 2020 г. - 31 януари 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 16.11.2020 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І - За училище (в рамките на ПИ 20465.502.218, ПИ 20465.502.1653, части от ПИ 20465.502.222, ПИ 20465.502.221, ПИ 20465.502.230, ПИ 20465.502.220 и ПИ 20465.502.6), кв. 77 по плана на гр. Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167 от 04.12.2020 г. относно: Предложение за актуализация на План сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в община Девин за 2020 година

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 04.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0118-C01, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер