Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 16 Декември 2020г. 09:34ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 22.12.2020 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 30.10.2020 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв.1, ПИ 17957.3.129 в м.„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 05.11.2020 г. относно: Изменение и допълнение на Решение № 104 от 06.08.2020 г. на общински съвет - Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 16.11.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-330-общинска частна собственост и частична промяна на улична регулация от о.т.15, през о.т.16 до о.т.18+15 м., кв.1 по плана на Гьоврен,както и съгласие за промяна на вида собственост на общински имоти, част отПИ 330, която попада в нереализирана улична регулация в габарита на улицата.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 16.11.2020 г. относно: Разглеждане на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с.Осиково, община Девин – за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 16.11.2020 г. относно: Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово” - четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, м. „Бачища”, землище с.Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 17.11.2020 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.09.2020г. до 30.09.2020г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за третото тримесечие на 2020 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.11.2020 г. относно:Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2021 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2021 г. на територията на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 04.12.2020 г. относно: Изменение на Решение № 149 взето с Протокол № 13 от 29.10.2020 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 04.12.2020 г. относно: Искане за промяна разходването на определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 04.12.2020 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 08.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 09.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост на младите хора”, договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от 21.03.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 09.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор ОЗ-ХУ -06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 09.12.2020 г. относно: Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-300 в кв. 40 по плана на гр. Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на гр. Девин и промяна на уличната регулация от о.т. 1753 до о.т. 1755.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 14.12.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Водопровод свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 14.12.2020 г. относно: Разглеждане на проект за ПУП-ПП, за обект „Изграждане на нов горски автомобилен път „Клисе кидик – Лисичево”, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 14.12.2020 г. относно: Разглеждане на предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за урегулиране на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17957.1.101 и ПИ с идентификатор17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с.Грохотно, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 14.12.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 14.12.2020 г. относно: Допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община Девин чрез включване на нов общински път с обща дължина от 7,3 км.

Докладва:Кмет на Община Девин

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 15.12.2020 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 15.12.2020 г. относно: Даване на разрешение и одобряване на задание относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор)в местността „Краево” в землището нас. Триград,община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер