Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 11 Януари 2021г. 14:00ч.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ДЕВИН

         На основание чл.41 и във връзка с чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за БППМН при Община Девин набира кандидати за обществени възпитатели.

            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;

2. Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, социолог, педагог, психолог и други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Професионален опит – 2 години.

5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

6. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

     7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната   работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

   8. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с                                    девиантно поведение.

Кратко описание: Общественият възпитател упражнява възпитателен контрол върху малолетни или непълнолетни лица извършили противообществени прояви, или такива, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание; оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните; съдейства за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните; сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния.

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до председателя на МКБППМН - Девин, в което задължително се упоменава телефон за контакти.

2. Професионална автобиография.

3. Копие от диплома за завършено образование, заверено от кандидата за вярност с оригинала.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, в Деловодството на Общинска администрация – Девин, адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 в срок до 17:00 часа на 20.01.2021 г. /сряда/.

           

ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Първи етап - Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Втори етап - Събеседване.

До събеседването не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, секция „Обявления“.

         Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап на конкурса, ще се проведе на 27.01.2021 г. /сряда/ от 14.30 ч. в заседателна зала на община Девин.

         Списъкът с одобрените кандидати ще се обяви на интернет страницата на община Девин и на информационното табло в общинската администрация на 01.02.2021 г.

 

Заявлението може да изтеглите от - ТУК;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер