Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Януари 2021г. 17:55ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 27.01.2021 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 07.01.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ XII, поземлен имот (ПИ) 20465.501.520, частична промяна на уличната регулация на запад от поземлен имот (ПИ) 20465.501.520, от о.т. 357 до о.т. 358 в кв. 119 по плана на гр. Девин и даване на съгласие за промяна на 66 кв. м. от общинска частна в общинска публична собственост, придаващи се от част от УПИ XII, кв. 119 по плана на гр. Девин към ул. "Бузлуджа" и тротоар.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 07.01.2021 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище "Беденски бани", "Шахтов кладенец", с. Беден, община Девин, област Смолян на Петър Николов Архипов.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 14.01.2021 г. относно: Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 14.01.2021 г.относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация - Девин и звената към нея.

Докладва:Кмет на Община Девин                                             

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 15.01.2021 г. относно: Приемане план – график за заседанията на Общински съвет за първото полугодие на 2021 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 15.01.2021 г. относно: Приемане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.07. - 31.12.2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет - Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 15.01.2021 г. относно:Даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за ретранслатор, с. Стоманево, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 15.01.2021 г. относно: Даване на съгласие за намаление на продажната цена на общински движими вещи леки автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 15.01.2021 г. относно: Упълномощаване на Кмета на Община Девин за издаване на Запис на заповед по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на БФП и Споразумение № МДР-ИП-01-92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 15.01.2021 г. относно: Изразяване на предварително съгласие, за промяна на предназначението на общински имоти - пасища в землището на гр. Девин и учредяване на сервитутни права върху общински имоти.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 15.01.2021 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана улица от о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т.900 в рамките на ПИ 20465.506.627, сключване на предварителни договори за обособяване на нова улична регулация и изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ II - 411, УПИ III - 410, УПИ IV - 409 и поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 129, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 15.01.2021 г. относно: Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи – лек автомобил.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 19.01.2021 г. относно: Приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер