Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

         БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПРИХОДИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ТАРИФИ

 

           ТБ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

 

           IBAN: BG79IABG74918402562400

 

           BIC: IABGBGSF

 

 

КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Окончателен годишен (патентен) данък включително данък таксиметров превоз

44

14

00

Данък върху недвижимите имоти

44

21

00

Данък върху наследства

44

22

00

Данък върху превозните средства

44

23

00

Такси за битови отпадъци

44

24

00

Данък при придобиване на имущества

по дарения и възмезден начин

44

25

00

Туристически данък

44

28

00

Други данъци

44

34

00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44

40

00

Приходи от наеми на имущество

44

41

00

Приходи от наеми на земя

44

42

00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44

43

00

Дарения, помощи и други безвъзмездно

получени суми от страната

44

51

00

Глоби, санкции и неустойки,наказателни лихви, обезщетения и начети

44

65

00

Други неданъчни приходи

44

70

00

Такси за технически услуги

44

80

01

Такси за ползване на детски градини

44

80

02

Такси за административни услуги

44

80

07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44

80

08

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44

80

10

Такси за гробни места

44

80

11

Туристически такси

44

80

12

Такси за притежаване на куче

44

80

13

Други общински такси

44

80

90

 

 

               БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

            ТБ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

            IBAN: BG72IABG74913101516600

            BIC: IABGBGSF

 

 

            БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

            ТБ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

            IBAN: BG79IABG74913301516603

            BIC: IABGBGSF

            ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ДЕВИН

  • В брой.- на гише в служба „Местни данъци и такси”на адрес: гр. Девин, ул. "Орфей” № 1, Център за административно обслужване.
  • Чрез ПОС терминално устройство - на гише в служба „Местни данъци и такси”на адрес: гр. Девин, ул. "Орфей” № 1, Център за административно обслужване.
  • На касите на "Български Пощи" ЕООД и Изипей АД.
  • По банков път – по посочените сметки и кодове за видове плащания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер