Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПокана за редовно заседание на 22.02.2021 г. PDF Печат Е-поща

 

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 22.02.2021 година /понеделник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 22.01.2021 г.относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение "Патронажна грижа + в община Девин", по процедура BG05M9OP001 - 6.002 "Патронажна грижа +", на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

            Докладва:Кмет на Община Девин

            2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 22.01.2021 г. относно: Приемане на информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на "МБАЛ ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. за периода 01.10. -31.12.2020 г.

              Докладва:Председател на Общински съвет - Девин

            3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 27.01.2021 г. относно: Разглеждане на предложение за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III, кв. 63, гр. Девин.

              Докладва:Кмет на Община Девин

            4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 29.01.2021 г. относно: Приемане на Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на "Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г." за 2020 г.

  Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 03.02.2021 г.относно: Изменение на Решение №23 от 12.02.2020 г. на общински съвет за дългосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на гр.Девин

Докладва:Кмет на Община Девин                                             

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2021 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение "Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите за Център за обществена подкрепа - гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №162 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №169 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №170 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №171 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 27 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №172 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 28 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №177 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 29 от 09.02.2021 г. относно: Допълване на Решение №180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 09.02.2021 г. относно:Даване съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена поръчка.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 15.02.2021 г. относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин през 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 15.02.2021 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-15055, 15057, 15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 (проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура в м. „Язовира”, с. Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по видове и категории в община Девин за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 15.02.2021 г. относно:Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ І – Спортна площадка и УПИ ХІ – За обществено обслужване в кв.155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 15.02.2021 г. относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2021/2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 15.02.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) – с. Лясково, община Девин, област Смолян, а именно: имот с идентификатор № 44848.6495, имот с идентификатор № 44848.6.565 и имот с идентификатор № 44848.6.219

Докладва:Кмет на Община Девин

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил:

Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер