Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година (неделя) Ви информираме, че са определени избирателните секции и са обявени избирателните списъци.

Право да избират народни представители имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.

Избирателните списъци са съставени по постоянен адрес на гражданите на Република България. Имената на българските граждани са вписани по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление – Приложение № 8-НС от изборните книжа (по чл.43, ал.1, изр. I от Изборния кодекс), до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 28 март 2021 г.

Приканваме всички гласоподаватели да проверят своевременно своите данни в списъците,обявени на обичайните места за всяка секция и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 4 АПРИЛ 2021 г.”

Гласуването се извършва по постоянен адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление – Приложение № 12-НС от изборните книжа (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) до кмета на общината или кметството или кметския наместник в срок до 20 март 2021 г.

Избиратели, които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието, за което са били заличени, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък до предаване на списъка на секционната избирателна комисия (СИК) в предизборния ден със заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник – Приложение№ 9-НС (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс), Приложение № 10-НС (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) и Приложение № 11-НС (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс). Когато избирателят, установи в изборния ден, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, може да подаде заявление – Приложение № 13-НС (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс) за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 20 март 2021 г. в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс).Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес). Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се образува на територията на всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (29 март 2021 г.) и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите, след подадено писмено заявление – Приложение №18-НС от изборните книжа (по чл.34, ал.1, 2 и 3 от ИК) с приложен документ, удостоверяващ качеството, което се декларира, в срок до 20 март 2021 г., включително.

Образци:

Приложение № 8-НС

Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

Приложение № 9-НС

Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение № 10-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 11-НС

Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИ

Приложение № 12-НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 13-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 14-НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 18-НС

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН

 


гр. Девин, ул. „Дружба”, № 1, тел: 03041/2174, факс: 03041/2661,

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , web site: www.devin.bg

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер