Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 03 Март 2021г. 14:44ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 09.03.2021 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 03.02.2021 г. относно: Отчет за изпълнението на План-сметката на дейностите за развитие на туризма в община Девин през 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по видове и категории в община Девин за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.03.2021 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 година

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2020 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на бюджета за 2021 година на Община Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2021 г. относно: Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 26.02.2021 г. относно: Даване на съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 26.02.2021 г. относно:Отдаване под наем на част от общински терен, УПИ-VIII, кв. 36, част от имот с идентификатор 20465.502.5029.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма - Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 02.03.2021 г. относно: Приемане наНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер