Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 13 Декември 2014г. 15:31ч.

 

Процедурата за продажба на стояща дървесина на коренпо обособени позиции от горски територии общинска собственост , в териториалния обхват на Община Девин, гр. Девин е при следните условия:

   1. Продавач: Община Девин, с адрес:4800 гр.Девин, ул. „Дружба” №1, ЕИК 000614895,

тел. 03041/2174, факс. 03041/2661, е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Сайт -www.devin.bg

   2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НАСТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.

   3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по обособени позиции от следните обекти:

обект № 1501 с подотдели 201 „З”;201 „Л” ;201 „М”;

в териториалния обхват на Община Девин, с начални цени както следва:

- За обект № 1501324580,00 лв. /триста двадесет и четири хиляди, петстотин и осемдесет лева / без ДДС;

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко увеличение е в размер на една стъпка. Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната цена на търга.

 

Обект №

Отдели

подотдели

Дървесен

вид

Прогнозно

Количество дървесина,

пл.куб. м

Начална цена в лева без ДДС

Гаранция за участие,

лв.

Размер на стъпката за наддаване в лева без ДДС

1501

201 „З” ;201 „Л” 201 „М”

Смърч,Бял бор,Бук

4456

324580,00

16230,00

3245,00

   4. Определям размера на гаранцията за участие за отделните обекти, както следва:

        за обект № 1501 – 16230.00лв. /шестнадесет хиляди двеста и тридесет лева /;

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ОБЩИНА ДЕВИН – IBAN: BG 79 IABG 7491 3301 5166 03, BIC KOД: IABGBGSF, Търговска банка ” ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” клон гр.Смолян офис гр.Девин.

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, за който са внася.

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 16:00 часа на 22.12.2014 г., а при повторен търг до 16:00 часа на 29.12.2014 г.

Изискването за час на внасяне на гаранцията за участие е препоръчително и неспазването му не води до отстраняване на кандидата от участие в процедурата.

   5. Време, начин и условия за извършване оглед на обектите:

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва:

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, с краен срок за извършване на огледа до 16:00 часа на 22.12.2014 г., след като кандидата представи документ за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на служител на ОБЩИНА ДЕВИН-упражняващ лесовъдска практика.

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, с краен срок за извършване на огледа до 16:00 часа на 29.12.2014 г., при същите условия, по ред и обстоятелства, както за първата дата.

Разходите за огледа на Обекта са за сметка на кандидата.

   6. Сроковете на изпълнение на дейностите в отделните обекти са както следва:

    За Обект № 1501 с подотдели 201З”; 201Л”; 201М

Срок за сеч – до 10.12.2015 г.

Срок за извоз до временен склад – до 15.12.2015 г.

Срок за транспортиране от временен склад – до 20.12.2015 г.

Краен срок на договора – до 20.12.2015 г.

   Началните срокове за сеч и извоз се определят при подписване на договора.

   7. Мястото за изпълнение на предмета на търгаОбект № 1501 с подотдели 201З”; 201Л”; 201М горска територия – Общинска собственост в обхвата на Община Девин – гр.Девин ,в землището на с.Лясково.

.

   8. Технически изисквания:

Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени от Продавача и са посочени в „Условията за участие и провеждане на процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен”, където са указани начинът и редът, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

           

           8.1. Минимални изисквания към кандидатите за технически възможности за Обект № 1501 с подотдели 201З”; 201Л”; 201М

  • Да има най - малко 5 (пет) броя бензиномоторни триона /БМТ/, собствени или наети.
  • Да има най - малко 5(петима) работници, които да са назначени на трудови договори /трудовите договори могат да бъдат и срочни/. Поне 3 /трима/ от работниците трябва да притежават документ за правоспособност за работа с БМТ, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ.Копия от съответните свидетелства за правоспособност за работа с механизираната техника се прилагат към изискуемите документи.
  • Да има най - малко 4 (четири) коня, собствени или наети.
  • ипоне 1 /един/ от работницитеда притежава документ за управление на съответната категория МПС /трактор/, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ.Копия от съответните свидетелства за правоспособност за работа с механизираната техника се прилагат към изискуемите документи.
  • Специализиран колесен трактор 1 /един/ брой за извоз на дървесината, собствен или нает;

Забележка: ПРЕДСТАВЕНАТА СОБСТВЕНА/НАЕТА ТЕХНИКА СЛЕДВА ДА Е РЕГИСТРИРАНА ПО РЕДА НА ЗРКЗГТ И ДА Е ПРЕМИНАЛА ПРЕГЛЕДИ ПРЕД КТИ ЗА 2014/2015 г., в зависимост от датата/месеца, в който следва да се извърши прегледа.

 


 

 

Заповед за откриване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен по

обособени позиции - изтегли;

 

Тръжни документи за участие - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер