Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Март 2021г. 15:47ч.

 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-105/02.03.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в сграда на ОУ „Иван Вазов“, с. Триград, община Девин, а именно: помещение, предназначено за производствени дейности – всестранни, с площ 130 кв. м., находящо се в приземен етаж, западната част на триетажна масивна сграда, с идентификатор 73105.501.200.1 местонахождение: област Смолян, община Девин, с. Триград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, вид собственост: общинска публична, функционално предназначение: сграда за образование, брой етажи: 2, застроена площ: 688 кв. м., за срок от 5 (пет) години, при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 143 (сто четиридесет и три) лева, с ДДС

2. Стъпка за наддаване: 14, 30 лв. (четиринадесет лева и тридесет стотинки)

3. Размер на депозит за участие в търга: 171, 60 лв. (сто седемдесет и един лева и шестдесет стотинки); срок за внасяне на депозита за участие: 15.03.2021 г., 16:00ч. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин,                 ул. „Дружба“ №1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 05.03.2021 г. до 16:00 часа на 15.03.2021 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 05.03.2021 г. до 16:00 часа на 15.03.2021 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 05.03.2021 г. до 16:00 часа на 15.03.2021 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.03.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 01.04.2021 г. от 10:00 ч.

8.Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед,внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 17:00 часа на 30.03.2021 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер